Knižničný a výpožičný poriadok

Knižničný a výpožičný  poriadok Mestskej knižnice Dubnica nad Váhom

Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Dubnica nad Váhom (ďalej len knižničný a výpožičný poriadok) vydaný v zmysle § 16 ods. 1O zákona č. 126 I 2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372 I 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38 I 2014 Z. z.

KNIŽNIČNÝ  PORIADOK

Článok1

Pôsobnosť knižničného poriadku

a)     Knižničný poriadok Mestskej knižnice v Dubnici nad Váhom (ďalej len „knižnica"), ktorého súčasťou je výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.

b)    Knižnica zabezpečí zverejnenie knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste na všetkých svojich pracoviskách, na svojej internetovej stránke a vydaním tlačou.

c)    Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom je verejnou knižnicou mesta. Knižnica je organizačnou zložkou mesta Dubnica nad Váhom.

d)    Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb (ďalej len „služieb") a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov, vrátane miestnych a regionálnych informácií , budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a tým uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby čitateľov a používateľov knižnice.

Článok 2

Záväznosť knižničného poriadku

Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje svoje služby v oddelení pre deti, v oddelení beletrie a v oddelení náučnej literatúry .

Výpožičný čas knižnice stanovuje zriaďovateľ knižnice.

Článok 3

Knižničný fond

a)   Knižničný fond knižnice tvoria:

b)     Primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty ,zvukové dokumenty , audiovizuálne dokumenty , elektronické zdroje.

c)     Sekundárny fond: katalógy (elektronické), bibliografie, databázy v elektronickej forme.

d)     Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom mesta. Každý čitateľ a používate!' knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 4

Služby knižnice

Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne služby je knižnica oprávnená poskytovať za úhradu. Cenník služieb a poplatkov je prílohou knižničného a výpožičného poriadku.

Základné služby knižnice sú:

a)     výpožičné služby prezenčné (v knižnici)

b)     výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)

c)     predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov

d)     poskytovanie  ústnych faktografických  a bibliografických  informácií

Špeciálne služby knižnice sú:

a)     rezervovanie požadovaných dokumentov

b)     medziknižničné výpožičné služby

c)     reprografické služby (v zmysle § 43 zákona č. 185 / 2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení)

d)     sprístupňovanie verejného internetu formou Wifi siete

Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov, ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou. Podmienky poskytovania služieb upravuje knižničný výpožičný poriadok.

Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesijného zamerania.

Článok 5

Prístupnosť knižnice

a)     knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť

b)     čitateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice. Deti do 15 rokov len s povolením pracovníka knižnice

c)      používateľ knižnice, ktorý nie je čitateľom knižnice, predloží pri vstupe do oddelenia doklad totožnosti a zaplatí jednorazový poplatok za prezenčné služby, ktoré mu budú poskytnuté

d)     zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie čitateľa

Článok 6

Základné práva a povinnosti čitateľa a používateľa knižnice

a)     čitateľ a používateľ knižnice má právo využívať služby knižnice na všetkých jej pracoviskách

b)     čitateľ je povinný dodržiavať knižničný a výpožičný poriadok a zachovávať pokyny pracovníkov knižnice

c)     za odložené veci, za peniaze a cennosti knižnica nezodpovedá

d)     vo všetkých priestoroch je čitateľ povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu

e)     vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok

f)       v priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť

g)     čitateľovi postihnutému nákazlivou chorobou, alebo čitateľovi v byte ktorého sa nákazlivá choroba vyskytla, sa v inkubačnej dobe dokumenty nepožičiavajú. Čitateľ je povinný chorobu nahlásiť a zabezpečiť dezinfekciu už vypožičaných kníh a dokumentov .

h)     z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ a návštevník, ktorý svojím správaním ruší ostatných návštevníkov knižnice, alebo ich inak obťažuje a ohrozuje

Článok 7

Registrácia čitateľa

Čitateľom knižnice sa môže stať:

a)        každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať

b)        príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice. Pokiaľ nemá povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu, môže využívať zo základných služieb knižnice iba prezenčné výpožičné služby.

Používateľom služieb knižnice môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý nie je registrovaným čitateľom knižnice, a ktorý:

a)     písomne, telefonicky, alebo elektronickou poštou požiada knižnicu o niektorú zo

služieb nevyžadujúcich predloženie čitateľského preukazu (napr. reprografické, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií atď.)

b)     využíva služby verejného prístupu na internet formou WiFi siete

Záujemca sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky, čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň prehlasuje, že sa oboznámil knižničným a výpožičným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia tohto knižničného a výpožičného poriadku.

Čitateľ pri zápise dostane spolu s čitateľským preukazom informáciu o dostupnosti knižničného a výpožičného poriadku.

Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 18 I 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok 8

Čitateľský  preukaz

Čitateľský preukaz sa vystavuje:

a)        občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu

b)        študentom , ktorí za účelom uplatnenia zľavy predložia index alebo potvrdenia o návšteve školy

c)        u detí do 15 rokov sa čitateľský preukaz vystavuje po podpísaní čitateľskej prihlášky zákonným zástupcom a po porovnaní údajov s jeho občianskym preukazom

d)        občanom iného štátu, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike príp. cestovného pasu

Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok po zaplatení registračného poplatku a na základe predloženia dokladov uvedených v článku 8.

Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu platí čitateľ registračný  poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto knižničného a výpožičného poriadku.

Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:

a)     odhlásením čitateľa

b)     neobnovením členstva úhradou členského poplatku

c)     závažným porušením knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnaním záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne

Po zániku členstva sa zaplatené registračné poplatky nevracajú.

Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre závažné porušenie knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne , sa nemôže stať znovu jej čitateľom.

Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice a jej dislokovaných pracovísk . Je neprenosný. Môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol

vydaný. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz alebo iný identifikačný preukaz na overenie totožnosti čitateľa .

Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu je

čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v článku 8. Za vydanie nového čitateľského preukazu zaplatí čitateľ stanovený poplatok uvedený v Cenníku služieb a poplatkov tohto knižničného a výpožičného poriadku.

Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu.

Článok 9

VÝPOŽIČNÝ  PORIADOK

Druhy výpožičiek

Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.

Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (do študovní a čitární).

Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:

a)        dokumenty zaradené do fondov študovní a príručnej knižnice

b)        najnovšie čísla novín a časopisov

c)         dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej, pri ktorých to ako podmienku stanovila poskytujúca knižnica.

Článok 10

Zásady  vypožičiavania

a)       Knižnica požičiava čitateľovi dokument iba po predložení platného čitateľského preukazu. Pracovník knižnice si môže na overenie totožnosti čitateľa vyžiadať občiansky preukaz alebo iný platný identifikačný preukaz čitateľa.

b)        Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 5 dokumentov . Absenčne možno požičať staršie čísla periodík na 7 dní.

c)       Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 30 dní. Knižnica môže  v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty .

d)       Výpožičnú lehotu možno predlžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie výpožičnej lehoty je možné o ďalších 30 dní od dátumu predlžovania . Výpožičnú lehotu si môže čitateľ predĺžiť priamo v knižnici, telefonicky , elektronickou poštou alebo prostredníctvom internetu cez online katalóg knižnice.

Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:

a)       čitateľ porušil knižničný a výpožičný poriadok (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené poplatky a pod.)

b)       dokument si rezervoval iný čitateľ

Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku. Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať, ale ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich  poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje prostredníctvom e-mailu, ktorý je odosielaný z výpožičného programu, čitateľa o možností prevzatia rezervovaného dokumentu . Čitateľ je povinný prevziať dokument do 10 dní odo dňa podania informácie, že knižnica má rezervovaný dokument k dispozícii.

Pri absenčných výpožičkách môže knižnica, ak to uzná za vhodné, žiadať peňažnú zálohu do výšky aktuálnej ceny dokumentu, ktorá sa čitateľovi vráti po odovzdaní výpožičky. Čitateľ podpíše tlačivo o výpožičke na kauciu

Článok 11

Evidencia výpožičiek

Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva:

a)       elektronicky v databáze automatizovaného výpožičného systému, na základe ktorého je vytlačený doklad z konta čitateľa so zoznamom vypožičaných knižných titulov, ktoré čitateľ podpíše ako absenčné prevzaté knižné výpožičky

b)        manuálne v evidenčnom formulári, prípadne v čitateľskom preukaze Knižnica si vyhradzuje právo upravovať spôsob evidencie .

Článok 12

Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument

Čitateľ je povinný:

a)       pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť pracovníkovi knižnice. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a je povinný uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu.

b)       vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.

Článok 13

Vymáhanie nevrátených výpožičiek

V prípade, že čitateľ nevráti vypožičaný dokument v stanovenej výpožičnej lehote, je povinný:

a)       uhradiť poplatok z oneskorenia bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané

b)       uhradiť príslušný poplatok za upomienku

c)        po zaslaní prvej upomienky má čitateľ až do vyrovnania záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

Knižnica posiela čitateľovi dve upomienky. Treťou upomienkou je výzva na vrátenie knižného dokumentu formou pokusu o zmier. Ak čitateľ nevráti knižné dokumenty ani po tretej upomienke, knižné dokumenty a poplatky budú vymáhané v súlade s platným právnym poriadkom SR.

Článok 14

Straty a náhrady

Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie, alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka . Knižnica požaduje nahradenie škody  niektorou z týchto foriem:

a)        dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní

b)        nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu

c)        nahradením dokumentu iným dokumentom podľa požiadavky knižnice

d)        finančnou úhradou za nevrátený dokument

Spôsob náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu určuje knižnica.

Článok 15

Medziknižničná výpožičná služba

 a)  ak čitateľ potrebuje dokument , ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o  získanie jeho výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS)

b}  ak čitateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie Je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho kópie z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom MVS

c) pri výpožičkách MVS musí čitateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou o prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím

d}  výpožičky MVS z iných knižníc sa poskytujú za úhradu v zmysle platného cenníka knižnice

e)  knižnica poskytuje MVS podľa Zásad medziknižničnej výpožičnej služby platných od

21.7. 2007 vydaných Odborom pre knižničný systém SR pri Slovenskej knižnici v Martine

Článok 16

Práva a povinnosti  používateľa v študovniach a na internetových pracoviskách

a}  používateľ má v študovni právo využívať fond študovne na prezenčné štúdium

b)  používateľ je povinný pri príchode a odchode zo študovne predložiť službukonajúcemu pracovníkovi vlastné dokumenty a dokumenty prinesené z iných oddelení knižnice

c}  používateľ je povinný pred odchodom zo študovne odložiť použité dokumenty na miesto, prípadne ich vrátiť službukonajúcemu pracovníkovi

d)       používateľ je povinný zaznamenať prezenčne požičané dokumenty z fondu študovne do príslušnej evidencie prezenčných výpožičiek

e)       hromadenie periodik na jednom čitateľskom mieste nie je povolené, čitateľ si môže postupne vyberať po dvoch exemplároch periodik

f)    do dokumentov z fondov študovní sa nesmú robiť žiadne zásahy , ani sa nesmú

žiadnym spôsobom poškodzovať.

g)     ak je používateľ v študovni pristihnutý pri akomkoľvek poškodzovaní dokumentu, musí nahradiť škodu podľa rozsahu poškodenia

h)     používateľ má právo využívať prístup k verejnému internetu prostredníctvom WiFi siete, ktoré je časovo obmedzené na 1 hodinu.

Článok 17

Záverečné  ustanovenia

Prílohou knižničného a výpožičného poriadku je Cenník poplatkov a služieb, ktorý vydáva a upravuje zriaďovateľ Mestskej knižnice, Mesto Dubnica nad Váhom.

Výnimky z knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť primátor mesta alebo ním poverený pracovník.

Ruší sa predchádzajúci knižničný a výpožičný poriadok prijatý uznesením mestského zastupiteľstva

č. 167/2012.Tento knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2021

 

V Dubnici nad Váhom, 17. 06. 2020

PhDr. Richard Benech

vedúci odd. kultúry a knižnice

Na základe poverenia primátora mesta